Na mijn studie bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg (doctoraal in 1968), ben ik als wetenschappelijk medewerker gaan werken aan de Universiteit van Amsterdam en wel aan het Planologisch en Demografisch Instituut.

kennis en maatschappelijke activiteit

Na mijn studie bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg (doctoraal in 1968),  ben ik als wetenschappelijk medewerker gaan werken aan de Universiteit van Amsterdam en wel aan het Planologisch en Demografisch Instituut. Na en in verband met de Maagdenhuisbezetting in 1969 hebben we met het instituut gepoogd om gegeven de multidisciplinariteit waarop de studierichting planologie zich liet voorstaan, om  een groep van zes studenten collectief  op een interdisciplinaire doctoraalscriptie te laten afstuderen. Deze poging is mislukt omdat de afzonderlijke bijdrage van iedere student niet als zodanig in het werkstuk was te herkennen.

Het werkstuk echter is onder de titel : “streekplan van streek” door het instituut uitgegeven. Omdat het hier een kritiek betrof op het voorliggende “Streekplan Noordzeekanaal gebied”, samengesteld door de Provincie Noord Holland, had “Streekplan van Streek” verstrekkende gevolgen voor het betreffende plan, dat verregaande industrialisatie van het Noordzeekanaal gebied beoogde. Historisch gezien ontstond deze studie in een tijd van toenemende bewustwording van de negatieve milieu effecten van industriële ontwikkelingen en van een eerste cesuur in de boom van de industriële revolutie. In dezelfde stream ontstonden de eerste milieu organisaties zoals Strohalm en werd de Studiegroep Noordzeekanaalgebied opgericht die zich ten doel stelde om gevraagd en ongevraagd de overheid van advies te dienen op het gebied van milieu effecten van (voorgenomen) overheidsbeleid en bestond uit mensen uit de wetenschap.

Ikzelf ben na enige jaren op het PDI gaan werken op de economische faculteit van de UvA en heb als medewerker van Prof. W. Duisenberg o.m. leiding gegeven aan een doctoraal werkcollege Marxistische economie, dat onder sterke druk van de studenten door onze afdeling werd gefaciliteerd. In 1973 heb ik mijn carrière voortgezet als MKB accountant in het Zuidlimburgse Gronsveld. In Maastricht kwam inmiddels na een ingewikkeld politiek proces de Universiteit Limburg, naderhand “Universiteit Maastricht” tot stand (januari 1976). Teneinde m.n. de Medische Faculteit een expliciet eerstelijns accent te geven hebben wij in 1979 de werkgroep GOGEM (gemeenschappelijk overleg gezondheidszorg Maastricht) opgericht, die tot 1989 bestaan heeft en waarvan ik als woordvoerder en contactadres functioneerde. In 1982 heb ik tezamen met Wim de Heer en Maarten van Gils een boekje over het basinkomen geschreven met de titel :”een basisinkomen voor iedereen”. Naar aanleiding hiervan zijn wij uitgenodigd voor een congres van het Europees Instituut voor werk en inkomen en door de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Vervolgens ben ik in 1990 en 1991 lid geweest van de Universiteitsraad die in die tijd (onder WUB) een geleding Buitenuniversitaire Leden had (zgn. BUL). Mijn activiteiten in de partijpolitiek heb ik vanwege mijn professionele werkzaamheden in het bedrijfsleven beperkt gehouden.

Na mijn pensionering als accountant in 2004 ben ik mij volledig aan de verdere studie van het basisinkomen gaan wijden. In heb een paper geschreven voor het BIEN congres in München in 2012 en voor de congressen in 2013 en 2014 in Friedrichshafen (Dtslnd.).