Als AA-accountant ben ik opgeleid om speciaal voor het MKB, als accountant te fungeren,
en in de praktijk heb ik veelsoortige ervaring opgedaan bij samenwerkingen en het mislukken van samenwerkingen op ondernemersgebied.

Bemiddeling

Ik heb dus nogal wat samenwerkingen zien slagen en mislukken. Mijn ervaring is dat, naast de wil tot samenwerken, de regels en de afspraken alle aandacht verdienen. Mensen die met elkaar willen samenwerken doen er goed aan om de vorm en de mate van samenwerking van te voren te bespreken en vast te leggen. Ook moeten zij onder ogen zien wat hen te doen staat als de samenwerking niet slaagt.

Behalve het tot stand brengen van samenwerking, doet zich ook het omgekeerde voor, namelijk het verbreken of het ontvlechten van samenwerkingen. Hiernaast bestaat uiteraard ook het vervolgen of veranderen van samenwerking (vervlechten).

Op al deze gebieden heeft SEGETIA uitgebreide kennis en ervaring. Ik heb in de loop van de jaren vele samenwerkingen zien slagen en ook zien mislukken, om velerlei redenen. Met name in het laatste geval zijn de van tevoren gemaakt afspraken van groot belang. Zij vergemakkelijken de ontvlechting van de samenwerking.

In het verlengde van mijn accountantspraktijk heb ik in het verleden eveneens vaak te maken gehad met (echt)scheidingen en de vermogensrechtelijke consequenties daarvan, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. Hierbij spelen dingen als het voortbestaan van de zaak en het behoud van het eigen huis belangrijke rollen.

Op deze gebieden heb ik eveneens brede kennis en expertise opgedaan; mijn dienstverlening op dit gebied ligt, anders dan die van een advocaat, op de economische en financiële gevolgen van de scheiding.

Op al deze gebieden wil SEGETIA zijn diensten aanbieden.

Het zal overigens regelmatig voorkomen dat wij deskundigen op enigerlei gebeid moeten inschakelen of raadplegen.

NETWERKEN

Het zal regelmatig voorkomen dat wij deskundigen op enigerlei gebied moeten inschakelen of raadplegen. Wij hebben echter in de loop van de jaren netwerken opgebouwd van diverse soorten en specialiteiten die in dit veld een rol kunnen spelen. Te denken valt aan advocaten, notarissen, fiscalisten en consultants.

Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat vervlechting en ontvlechting van bedrijvigheden of bedrijven gepaard gaat met de oprichting of juist van de opheffing van rechtspersonen (NV’s of BV’s), of rechtsvormen (vennootschappen onder firma of maatschappen) met alle financiële en fiscale consequenties van dien. Dat kan wel eens ingewikkeld zijn en daarvoor is soms gespecialiseerde kennis nodig. Doordat ik gewend ben om in de Euregio te opereren heb ik natuurlijk ook Belgische en Duitse specialisten in mijn netwerk.

Als onafhankelijk persoon die bij enig vervolgtraject geen voordeel of nadeel heeft, kan ik op deze gebieden als adviseur van dienst zijn.